01. Nội dung "tu tập" tại phân xưởng

Buổi 01

Buổi 02

Buổi 03*

Buổi 04*

Buổi 05

Buổi 06  (Hoạt động)

Buổi 07 (Hoạt động)

Buổi 08 (Thuyết trình)

Buổi 09

Buổi 10  (Hoạt động)

Buổi 11  (Hoạt động)

Buổi 12  (Thuyết trình)

02. Hướng dẫn bởi Đạt Đỗ

Xưởng Logo™ là một chuỗi ngày học tập, rèn luyện kỹ năng sáng tạo và tư duy thiết kế Logo dành cho tất cả các bạn Fresher/ Junior Graphic Designer ứng dụng kiến thức trong nghiên cứu, trong công việc, nhằm hệ thống hoá ý tưởngcải thiện quy trình sáng tạo của bản thân.

03. Đăng ký tham gia

Chỉ tập trung
tư duy sáng tạo Logo
và kỹ thuật
tạo hình Logo.

04. Dự án học viên nổi bật

05. Cố vấn sáng tạo

06. Mục tiêu phấn đấu tại xưởng

Thành phẩm

Hoạt động

Kỹ năng

Nghĩa vụ

07. Hoạt động gần đây

08. Liên hệ hỗ trợ 

www.xuong.design